ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

♦ วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

♦ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
        คุณธรรมดี: โรงเรียนวิถิพุทธ

♦ เอกลักษณ์

        ผลผลิตการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550082
รหัส Smis 8 หลัก :
  90010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  550082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonbag
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนแบก
ตำบล :
  ตะเครียะ
อำเภอ :
  ระโนด
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90140
โทรศัพท์ :
08 1025 3992
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/09/2479
อีเมล์ :
  bandonbag@hotmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
  
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเครียะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 20:47:34 น.
)

Leave a Comment