ครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแบกสุขประชาได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

Leave a Comment