หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

           เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จึงก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1.ด้านการบริหารอัตรากำลัง สรรหา และคัดเลือกบุคลากรแนวทางการปฏิบัติการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมและพอเพียงตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ด้านการสรรหา การคัดเลือกและการสั่งจ้าง ประกอบด้วย
2.1 สรรหาบุคลากรทางการศึกษาที่มาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ดำเนินการประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใส ทั่วถึง ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เวปไซต์โรงเรียน ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
การคัดเลือกและการว่าจ้าง
วิธีการคัดเลือกกำหนดขั้นตอน ดังนี้
ประกาศคัดเลือก
แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับสมัครคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
สอบข้อเขียน
ประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)
ประกาศผลการคัดเลือก
ทำสัญญาจ้าง
3.เสริมสร้างขีดความสามารถ ประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
การบริหารผลการปฎิบัติงาน มีการประเมินอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกัน ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 11 ตุลาคม – 31 มีนาคม
ครั้งที่ 21 เมษายน – 30 กันยายน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน
ส่วนที่ 2 การประเมินการปฎิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาและฝึกอบรมด าเนินการตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง โดย แบ่งเป็น
4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐาน
– ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
4.2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
– พัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและต าแหน่งงาน
4.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนาบุคคล
4.4 ประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สถานศึกษาก าหนด
4.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
4.6 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา
5. ด้านการรักษาไว้ สร้างความผูกพันและขวัญก าลังใจในการปฎิบัติงาน
5.1 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
5.2 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย บุคลากร
5.3 ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เช่น แต่งกายชุดขาวในวันพระและแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์