รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) จัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีโดยมี ขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
1. บุคลากรประเมินตนเอง
2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา
4. ฝ่ายบุคลากร นำผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรปุ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสถานศึกษา