นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากร
จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมี
การกำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้อง
ตามเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนแบกจึงได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์ของ สถานศกึษา โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลและระบบการ ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำแนวความคิด
การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านดอนแบกแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน
ด้านที่ 2 การสรรหา
ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ด้านที่ 4 การส่งเสรมิและสร้างขวัญกำลังใจ
ด้านที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล
ด้านที่ 6 การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและจริยธรรม อันดีงาม