นายสมบูรณ์ ไฝทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสมบูรณ์ ไฝทอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน
หัวหน้าฝ่ายวิชาาร
นายสมบูรณ์ ไฝทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสมบูรณ์ ไฝทอง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล