นายสมบูรณ์ ไฝทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชุฏิกาญจน์    มายาสัน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ

นางสาวสุภาวรรณ    โภชนุกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ

นางสาวสีตีคอรีเยาะ    อาบูเล๊ะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –

นายศุภกิตติ์  สอนคง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ –

นายปฏิวัติ จันทรโชติ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรี ภูริภัทร  ไฝทอง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวอำพน แสงดี

ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวเจนจิรา ทองสุก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณัฐวุฒิ แกล้วทนงค์

ตำแหน่ง นักการ