ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
9
2
11
1
อนุบาล 3
6
6
12
1
รวม อนุบาล
14
8
22
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
2
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
4
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
5
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
8
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
6
14
1
รวมประถม
40
30
70
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
38
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564